Chia sẻ của ông René-Nicolas Houzelot và bà Olivia Pelletier về Trung tâm Lưu trữ quốc gia I| LTQGI

 12:02 PM 04/09/2019

Bệnh viện Bạch Mai những năm đầu thế kỷ 20 | LTQGI

 11:06 AM 03/09/2019

Bệnh viện Việt Đức - công trình vắt qua ba thế kỷ | LTQGI

 10:34 AM 03/09/2019

Quân y viện hàng đầu ở Đông Dương

 12:00 AM 15/08/2019