03:23 PM 07/01/2021  | 

Ngành công nghiệp than ở Việt Nam có từ khi nào? Công ti Than đầu tiên của Pháp có mặt tại Đông Dương này hoạt động ra sao trong suốt gần 70 liên tục ở miền Bắc Việt Nam?