09:07 AM 17/07/2020  | 

Ngay khi đặt chân tới Đông Dương, chính quyền Pháp đã nghĩ ngay đến việc xây dựng hệ thống đường bộ quy mô tại Đông Dương nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Chưa tính đến yêu cầu phát triển kinh tế, việc cơ động di chuyển quân để đối phó với các cuộc khởi nghĩa cũng đòi hỏi phải phát triển đường bộ. Tỉnh trưởng Chợ Lớn De Bascher từng nói “các con lộ nối các đồn trại của quân Pháp đóng trong tỉnh chính là những con đường chiến lược của địa phương”.