10:48 AM 14/12/2020  | 

Công nghiệp hầm mỏ là nguồn thu quan trọng ở Đông Dương ... Để rồi sau gần một thế kỷ khác thác, thực dân Pháp để lại cho người Việt là môi trường bị huỷ hoại, con người bị bóc lột. Người dân Việt Nam vừa bị cướp mất nguồn tài nguyên vừa trở thành nô lệ trên chính mảnh đất quê hương mình...