03:34 PM 15/02/2021  | 

Bậc vương giả củng cố luân lý ắt trước tiên gây dựng lòng yêu thương. Thánh nhân đạt chữ Hiếu, chẳng có gì lớn hơn là tôn kính cha mẹ. (Châu bản triều Nguyễn)