09:03 AM 01/04/2021  | 

Tiền thân của Lương Nghênh đình là Lương tạ, vốn là một thủy đình được dựng tạm để Vua hóng mát, đến mùa thu được dỡ xuống. Năm Tự Đức thứ 10 (1857) và năm Thành Thái thứ 15 (1903, nhà Nguyễn sai sửa sang lại nhà hóng mát ở sông Hương. Từ thời Khải Định, nhà hóng mát ở bến Phu Văn lâu được gọi là Nghênh Lương đình - chữ Nghênh Lương tạ có nghĩa là nhà Thủy tạ để hóng mát và tại thời điểm này, chức năng của công trình đã thay đổi: Công trình không còn nằm trong hành cung Hương Giang, chỉ dành cho nhà Vua mà đã trở thành sân khấu trình diễn kịch hát cho công chúng xem trong các ngày lễ lớn. Với chức năng mới, Nghênh Lương đình cũng có những nét tương đồng với các đình dân gian khác, là trở thành nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng, chỉ khác là Nghênh Lương đình thuộc quyền quản lý của triều đình và chỉ mở cửa cho công chúng trong các ngày kỷ niệm đặc biệt.