09:07 AM 03/06/2020  | 

Qua trần tình trong lá đơn của chính phu xe gửi chính quyền thành phố Hà Nội, văn bản của chính quyền khi đó cùng những bài báo viết về tình cảnh phu xe lúc bấy giờ, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về thân phận cơ cực, nhọc nhằn của kiếp "người ngựa", về "dấu ấn một thời nô lệ" và hiểu vì sao ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh quy định bãi bỏ phương tiện này, sau hơn nửa thế kỷ tồn tại.