03:46 PM 26/02/2021  | 

Với gần 150 năm tồn tại, Quốc Tử Giám ở Huế đã thực hiện tốt vai trò là trường đại học quốc gia duy nhất của nhà Nguyễn. Nơi đây đã đào tạo ra hơn 500 tiến sĩ, phó bảng và các vị hiền tài phục vụ cho cho quốc gia lúc bấy giờ.