05:02 PM 08/12/2020  | 

Được thành lập khi nào? Mục đích ban đầu là gì? Vai trò của Blanchard de la Brosse như thế nào mà được đặt tên cho Bảo tàng này Chúng ta cùng tìm hiểu quá trình ra đời của một bảo tàng nổi tiếng gần trăm tuổi tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.