11:44 AM 17/07/2019  | 

1. Phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

2. Phòng Xử lý nghiệp vụ

3. Phòng Hành chính tổng hợp