10:30 AM 01/07/2021  | 

Để quản lý, giám sát nhằm hạn chế tiêu cực trong công tác tuyển chọn và bổ nhiệm quan lại, các bậc tiền bối đã đặt ra những quy định cụ thể trong “Luật hồi tỵ” ra sao? Chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để trả lời cho câu hỏi đó.