Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021

 04:33 PM 26/07/2022
Ngày 26/7/2022, Hội đồng tuyền dụng viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 30/TB-HĐTDVC Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Khai mạc triển lãm "Chế độ Y quan triều Nguyễn"

 06:40 PM 27/06/2022

Khai mạc Kỳ thi kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022

 07:00 PM 24/06/2022

"Trung tâm là một gia đình lớn"

 02:44 PM 21/06/2022

Khai mạc Triển lãm “ Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn”

 06:42 PM 09/06/2022

Triển lãm: Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn

 10:23 PM 06/06/2022

Tìm kế hay sách tốt trị quốc an dân của người xưa qua những trang sử liệu

 08:58 AM 04/06/2022

Hàng trăm tấm bản đồ được hiến tặng

 09:23 PM 16/05/2022

Triển lãm “Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử”: Dự án hợp tác đa phương trong phát huy giá trị tài liệu

 04:26 PM 22/03/2022

Hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh chuyển đổi số

 11:00 PM 23/02/2022