08:55 AM 07/09/2022  | 

Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo quy định tại Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá:
- TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I
- Địa chỉ: Số 5, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tài sản đấu giá: Xe ô tô TOYOTA Camry GLI (Biển số 80B - 1934).
3. Tổng giá trị tài sản đấu giá là: 102.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu đồng.
Ghi chú: Giá trên không bao gồm chi phí di chuyển tài sản.
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: xem file đính kèm

Lưu ý:
Trong trường hợp có từ 2 đơn vị đấu giá trở lên bằng điểm nhau thì sẽ lựa chọn đơn vị có mức thù lao và chi phí thấp nhất. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Người có tài sản không được yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng kí tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ (giờ hành chính) kể từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 09/9/2022.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
- Địa chỉ: Số 5, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Người liên hệ: Bà Tạ Thị Thanh Sơn, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thông báo tới các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đăng ký để Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có cơ sở lựa chọn, tổ chức đấu giá theo quy định. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

Chi tiết xem tại đây
 

  Tệp đính kèm