04:33 PM 26/07/2022  | 

Ngày 26/7/2022, Hội đồng tuyền dụng viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 30/TB-HĐTDVC Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo kết quả tuyển dụng như sau:
- Kết quả tuyển dụng viên chức: Theo danh sách đính kèm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 (vòng kiềm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn).
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thành phần Hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức./.