08:46 AM 06/10/2022  | 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Lưu trữ quốc gia Pháp sẽ tổ chức cuộc triển lãm “Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử” vào tháng 11 tới. Triển lãm sẽ giới thiệu tới đông đảo công chúng các bản vẽ thiết kế, tài liệu lưu trữ và hình ảnh về cây cầu từ năm 1898 đến năm 1975, trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi.

Trải qua hơn 1 thế kỉ, cầu Long Biên vẫn còn đó, gắn bó với biết bao người yêu Hà Nội. Kí ức về cây cầu trong mỗi cá nhân sẽ mang màu sắc rất khác nhau. Đó có thể là thiên đường của những đứa trẻ sống bên cầu, là nơi hò hẹn của biết bao đôi trai gái hay đơn giản là nơi lí tưởng để người ta ngắm cảnh Sông Hồng, mỗi mùa mỗi khác. Kí ức lưu lại bằng những bức tranh, những tấm hình, những vần thơ, hay câu chuyện kể… Kí ức của mỗi người sẽ góp phần vẽ lên một bức tranh đa sắc về cây cầu trong suốt chiều dài lịch sử.

Để có được bức tranh như vậy hiện hữu trong Triển lãm, chúng tôi chính thức phát động chương trình hiến tặng, đóng góp hình ảnh, tư liệu cho sự kiện này. Chúng tôi sẽ dành một không gian với tên gọi “Kí ức cầu Long Biên trong chúng ta” để trưng bày những hình ảnh, tư liệu được lựa chọn của quý vị. Tài liệu, tư liệu đóng góp của quý vị sẽ được tuyên truyền trên các kênh thông tin của các đơn vị đồng tổ chức và lưu trữ thành bộ sưu tập tài liệu về Cầu Long Biên. Các cá nhân, tổ chức tham gia hiến tặng, đóng góp hình ảnh, tư liệu sẽ được vinh danh tại Lễ Khai mạc Triển lãm.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chân thành cảm ơn sự quan tâm đóng góp của tất cả quý vị.

Thông tin, tư liệu, hình ảnh đóng góp xin liên hệ: Bà Đỗ Hoàng Anh, email: hadovn@gmail.com; 0904271679.

Appel à contribution

Le Centre des Archives nationales no I, en collaboration avec le centre de Hanoї de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO), l’Ambassade de France au Vietnam et les Archives nationales de France, organisera en novembre une exposition intitulée « Le pont Long Bien - Témoin de l’histoire ». L’exposition présentera des documents d’archives, des plans et des images sur le pont Long Bien, sa construction en 1898 et sa vie jusqu’en 1975 ; de nombreux documents sont ici publiés pour la première fois.

Depuis plus d’un siècle, par sa présence, le pont Long Bien marque la vie de nombreux amoureux de Hanoї. Pour chacun, les souvenirs liés au pont ont des couleurs bien différentes. Pour les enfants qui vivent près du pont, il peut être un paradis, ou un lieu de rencontre pour de nombreux couples ou bien, plus simplement, un belvédère idéal permettant d’admirer le fleuve Rouge, chaque saison étant différente. Ces réminiscences sont perceptibles derrière les peintures, les clichés, les poèmes ou les récits... Les souvenirs de chacun contribueront ainsi à brosser une fresque multicolore du pont au fil de l’histoire.

Afin d’intégrer cette fresque dans le cadre de l’exposition, nous lançons officiellement un appel à contribution concernant les documents relatifs à cet évènement. Nous prévoyons de réserver aux documents sélectionnés un espace dédié au « pont dans notre mémoire ». Ils seront diffusés sur les canaux de communication des co-organisateurs et intégrés dans une collection de documents du Pont de Long Bien. Les contributeurs seront honorés lors du vernissage de l’exposition.

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour toutes vos contributions.

Veuillez nous contacter: Mme. Đỗ Hoàng Anh, email: hadovn@gmail.com; 0904271679.

Call for contribution

The National Archives Centre No. I, in collaboration with the French School of the Far East (EFEO) in Hanoi, the Embassy of France in Vietnam and the National Archives of France, will hold an exhibition entitled "Long Bien Bridge - Witness to History" in November. The exhibition will display archival documents, plans and images of the Long Bien Bridge, its construction in 1898, and its life until 1975; many of the documents are being published here for the first time.

For more than a century, the presence of the Long Bien Bridge has marked the lives of many Hanoi lovers. For each person, the memories attached to the bridge have very different colors. It can be a paradise for children who live near the bridge, a dating place for many couples or simply an ideal viewpoint to admire the Red River, each season being different. These reminiscences are perceptible behind the paintings, the pictures, the poems or the stories...  The memories of each person will thus contribute to brush a multicolored fresco of the bridge along the history.

In order to integrate this fresco into the exhibition, we are officially launching a call for documents related to this event. We plan to reserve a space dedicated to the "bridge in our memory" for the selected documents. They will be disseminated on the communication channels of the co-organizers and integrated in a collection of documents of the Long Bien Bridge. The contributors will be honored at the opening ceremony of the exhibition.

We would like to express our sincere thanks for all your contributions.

Please contact us: Mrs. Đỗ Hoàng Anh, email: hadovn@gmail.com ; 0904271679.