Ngai vua triều Nguyễn trong điện Thái Hòa được công nhận bảo vật quốc gia

 05:15 PM 24/12/2015