Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố

 04:36 PM 07/01/2016

Triển lãm “70 năm Quốc hội Việt Nam”

 04:57 PM 06/01/2016

Tái dựng ‘Hà Nội xưa’ trong Chợ phiên sách cũ

 04:42 PM 06/01/2016


Ra mắt hồi ký của toàn quyền Đông Dương Paul Doumer

 04:58 PM 02/01/2016

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gặp mặt công chức, viên chức đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân 70 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (1946 – 2016) và mừng xuân Bính Thân 2016

 05:02 PM 31/12/2015

Đà Nẵng: Thực hiện báo cáo thống kê, đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến

 05:07 PM 25/12/2015

Ngai vua triều Nguyễn trong điện Thái Hòa được công nhận bảo vật quốc gia

 05:15 PM 24/12/2015