04:36 PM 07/01/2016  | 

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Quyết định số 7109/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Quyết định số 7109/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, có 707 cơ quan, tổ chức.

Tại Điều 2 của Quyết định, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ:

– Chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị tài liệu nộp lưu và tổ chức thực hiện giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo quy định.

– Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu theo đề xuất của Trung tâm Lưu trữ lịch sử và thẩm định của Chi cục văn thư – Lưu trữ trước khi thu thập.

Tại Điều 3 của Quyết định Ủy ban nhân dân Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp huyện để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đã bãi bỏ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 24/8/2011và Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 1 và số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử Thành phố./.

(Theo sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)