12:00 AM 04/09/2014  | 

Châu bản triều Nguyễn là các tài liệu hành chính hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802-1945), bao gồm văn bản do các Hoàng đế ban hành, văn bản do các cơ quan trong hệ thống chính quyền đệ trình lên Hoàng đế phê duyệt bằng mực son và một số văn kiện ngoại giao.
Châu bản là các tài liệu gốc, duy nhất có bút tích phê duyệt của các Hoàng đến triều Nguyễn với các hình thức ngự phê phong phú và độc đáo như: Châu điểm, Châu phê, Châu khuyên, Châu mạt, Châu sổ, Châu cải.
Châu bản mang tính xác thực cao vì được ban hành và tiếp nhận, xử lý bởi chính các Hoàng đế triều Nguyễn. Hệ thống ấn triện đóng trên văn bản thể hiện tính pháp lý chặt chẽ của Châu bản triều Nguyễn.
Châu bản là khối tài liệu hành chính duy nhất còn lưu giữ được của một vương triều phong kiến ở Việt Nam. Châu bản chưa đựng nhiều thông tin phong phú phản ánh toàn bộ lịch sử, đời sống kinh tế xã hội, con người ở Việt Nam thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 cũng như mối quan hệ bang giao của triều Nguyễn với nhiều quốc gia trên thế giới.
Châu bản triều Nguyễn hiện nay là một trong các sưu tập tài liệu đặc biệt quý hiếm đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ. Với những giá trị đặc biệt đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hình thức và nội dung như tính độc đáo, xác thực, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế… Châu bản triều Nguyễn đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tháng 5 năm 2014.
Ban tổ chức đã lựa chọn trưng bày các hình ảnh tiêu biểu về Di sản Châu bản triều Nguyễn và các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Châu bản với chủ đề “Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNESCO”, xin trân trọng giới thiệu đến công chúng.

Ngự phê - Tính độc đáo của Châu bản

Ấn chương - Tính xác thực của Châu bản triều Nguyễn

Châu bản - Đa dạng chữ viết

Châu bản - Dấu ấn ngoại giao của triều Nguyễn

Châu bản - Dấu ấn ngoại thương triều Nguyễn

Châu bản - Vai trò của giáo dục và khoa cử triều Nguyễn

Châu bản - Nguồn sử liệu gốc biên soạn chính sử triều Nguyễn

 

 

Bảo tồn và phát huy giá trị Châu bản triều Nguyễn