12:00 AM 05/09/2018  | 

Triển lãm giới thiệu những tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu hiện đang bảo quản tại các Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam
Triển lãm được chia thành 02 phần:
Phần 1: Di sản tư liệu thế giới: Giới thiệu hình ảnh Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn;
Phần 2: Dấu ấn văn hoá Pháp tại Việt Nam.

Phần 1: Di sản tư liệu thế giới: Giới thiệu hình ảnh Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn

Phần 2: Dấu ấn văn hoá Pháp tại Việt Nam