10:36 AM 17/12/2021  | 

Thông qua tài liệu lưu trữ, với ứng dụng công nghệ làm gia tăng trải nghiệm giác quan của người xem. Lần đầu tiên, chặng đường lịch sử vẻ vang 190 năm của Hà Tĩnh được kể lại một cách sinh động, hấp dẫn trong không gian triển lãm 3D. Đưa công chúng trở về với cội nguồn lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng. --- *Thời gian: Triển lãm bắt đầu diễn ra từ ngày 20/12/2021 *Hình thức: Trực tuyến - Trên website, fanpage Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) http://archives.org.vn https://facebook.com/luutruquocgia1 - Trên Website, fanpage Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh https://luutrutinh.hatinh.gov.vn https://www.facebook.com/ttltlsht