08:14 PM 12/08/2021  | 

Đầu đời Gia Long, Cửa cống Đông thành là cây cầu gỗ với tên là cầu Thanh Long; năm Minh Mệnh thứ 11 (1830) xây cầu gạch, có chức năng là cống và là chiếc cầu nối hai bên bờ sông Ngự Hà. Đồng thời, Đông thành Thủy quan trực tiếp giám sát, quản lý các thuyền bè từ sông Hương và nhất là từ biển tiến lên sông Hương để vào Kinh đô Huế. Châu bản triều nguyễn là bộ sử gốc ghi chép những sự kiện, là minh chứng cho sự quan tâm của triều đình đối với Đông thành Thủy quan, như: Luôn phái binh lính đào vét, khơi thông những chỗ bị cát bồi; chi tiền mua vật liệu các loại, thuê phu thợ để sửa chữa tường gạch, ngói lợp, cột kèo, vật liệu đã hư hại, gãy tại điếm canh ở nơi đây. Đặc biệt, đây còn là địa điểm đón các Sứ thần nước ngoài đến Kinh thành Huế công vụ và mỗi khi thuyền ngự đi qua; hay các vị Tân Tiến sĩ đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp tự nhiên.