12:03 PM 04/05/2022  | 

Trong quá trình xâm lược và thiết lập chế độ cai trị ở Việt Nam, cùng với việc tổ chức tòa án, cảnh sát, thực dân Pháp đã nhanh chóng dựng lên một hệ thống nhà tù, trại giam dày đặc từ trung ương đến địa phương để giam cầm, đày đọa những chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhằm khủng bố, ngăn chặn phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Khoảng 2.000 hồ sơ lưu trữ tại TTLTQG I, liên quan đến hệ thống nhà tù Đông Dương và các tù nhân bị giam giữ thời Pháp, sẽ phần nào vén bức màn bí ẩn về các hoạt động đã từng diễn ra tại những nơi được gọi là địa ngục trần gian này.