09:09 AM 30/03/2022  | 

Đã hơn 100 năm trôi qua, tòa nhà 47 Hàng Quạt, Hà Nội, xưa là Hội quán Trí Tri, Hội quán Truyền bá quốc ngữ… nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố vẫn tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, khơi nguồn trí tuệ, mở mang dân trí cho nhân dân thủ đô và cả nước.